Term of Use

ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com จัดทำขึ้นโดยบริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเป็นช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุสิทธิ์อื่นไว้ในหน้าเว็บนั้นๆ

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com ถือ เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ห้าม มิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิต้องได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ โดยชัดแจ้ง

เว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com ได้จัดรวบรวมขึ้น เพื่อความสะดวก ในการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น โดย บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อข้อมูล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์เหล่านั้นยึดถือปฏิบัติแต่อย่างใด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการละเมิดสิทธิของเว็บไซต์เหล่านั้น

ห้าม มิให้ผู้ใดทำการโฆษณา เผยแพร่ ประกาศ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผิดต่อศีลธรรมอันดี หรือผิดกฎหมาย บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว หรือต่อความเสียหายใดๆ

บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบในการให้ซึ่งข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ต่อหน่วยงาน ราชการ ศาล หรือองค์กรราชการอื่นใด โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมแต่ประการใด